SELAMAT DATANG DI GUBUG MAYA IMAM BASUNI https://imambasunipps.blogspot.co.id

STUDI ISLAM PENDEKATAN HISTORIS


STUDI ISLAM PENDEKATAN HISTORIS


MAKALAH INI DISAMPAIKAN DALAM SEMINAR MATA KULIAH
PENDEKATAN DALAM STUDI ISLAM

 

DI SUSUN OLEH :
IMAM BASUNI
NPM : 1202001
DOSEN PENGAMPU :
Prof. Dr. Hj. ENIZAR, M.Ag
Dr. MAHRUS AS’AD, M.Ag
PROGRAM PASCA SARJANA 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
STAIN JURAI SIWO METRO
TAHUN 2012
KATA PENGANTARSegala puji milik Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-Nya kepada orang-orang yang beriman dan beramal sholeh.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang paling baik diantara jalan yang ada didunia ini untuk menuju kepada ridhotillah Tuhan semesta alam.

Dengan ma’unah (pertolongan) Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Penulis berharap agar pembaca dapat memberikan kritik dan saran serta masukan yang membangun guna perbaikan dikemudian hari.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya, dan penulis pada khususnya.


                                                                                    Metro, 27  September 2012
                                                                                   

Penulis


DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL......................................................................................... i
KATA PENGANTAR....................................................................................... ii
DAFTAR ISI.....................................................................................................   iii

BAB I  PENDAHULUAN................................................................................. 1
  1. Latar Belakang Masalah......................................................................... 1
  2. Rumusan Masalah..................................................................................   1
  3. Tujuan....................................................................................................   1
  4. Manfaat.................................................................................................   1

BAB II PEMBAHASAN...................................................................................   2
A. Pengertian Studi Islam..............................................................................   2

B.  Pengertian Pendekatan Historis...............................................................    6

BAB III KESIMPULAN...................................................................................    9
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................    10