SELAMAT DATANG DI GUBUG MAYA IMAM BASUNI https://imambasunipps.blogspot.co.id

PERADABAN DAN PEMIKIRAN ISLAM DI SPANYOL


PERADABAN DAN PEMIKIRAN ISLAM DI SPANYOL


MAKALAH INI DISAMPAIKAN DALAM SEMINAR MATA KULIAH
SEJARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DAN PEMIKIRAN DALAM ISLAM

Di Susun Oleh :
IMAM BASUNI
NPM : 1202001

Dosen Pengampu
Prof. Dr. Syaripuddin, M.Ag
Dr. Nadirsyah HawariPROGRAM PASCA SARJANA 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
STAIN JURAI SIWO METRO
TAHUN 2012


KATA PENGANTARSegala puji milik Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-Nya kepada orang-orang yang beriman dan beramal sholeh.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang paling baik diantara jalan yang ada didunia ini untuk menuju kepada ridhotillah Tuhan semesta alam.

Dengan ma’unah (pertolongan) Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

Penulis berharap agar pembaca dapat memberikan kritik dan saran serta masukan yang membangun guna perbaikan dikemudian hari.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya, dan penulis pada khususnya.


                                                                                    Metro, 26  September 2012
                                                                                   

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL......................................................................................... i
KATA PENGANTAR....................................................................................... ii
DAFTAR ISI.....................................................................................................  iii

BAB I  PENDAHULUAN................................................................................. 1
  1. Latar Belakang Masalah......................................................................... 1
  2. Rumusan Masalah..................................................................................  2
  3. Tujuan....................................................................................................  2
  4. Manfaat.................................................................................................  2
BAB II PEMBAHASAN...................................................................................  3
A. Islam Masuk ke Spanyol..........................................................................  3
1. Periode Pertama (711-755 M) ..........................................................   4
2. Periode Kedua (755-912 M).............................................................   4
3. Periode Ketiga (912-916 M)..............................................................   5
4. Periode Keempat (1013-1086 M)......................................................   5
5. Periode Kelima (1086-1248 M).........................................................   6
6. Periode Keenam (1248-1492 M).......................................................   7                   

B.  Kemajuan Peradaban Islam di Spanyol....................................................   8
....... 1. Kemajuan Ilmu Pengetahuan.............................................................   8
.......     a. Kuttab .........................................................................................    8
.......     b. Pendidikan Tinggi ........................................................................    8
....... 2. Kemajuan Kebudayaan....................................................................   8
.......     Kemegahan Pembangunan Fisik .......................................................    8

C. Faktor Kemunduran Islam di Spanyol......................................................    9

BAB III KESIMPULAN...................................................................................   10
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................     11